કુદરતનું નજરાણું

આકાશના ઊંડા ખાલીપાને કહેજો, અવિરત ‘આનંદની ઉલટ’ મારામાં છે.
મળે જો સૂરજ, તો કહી દેજો તારું ‘તેજ’ મારામાં છે
મળે જો ચાંદ, તો કહેજો ‘શીતળતા’ મારા માં છે
ખળખળતા ઝરણાં ને કહેજો તારો ‘ઉત્સાહ’ મારામાં છે
મળેજો નંદિની કેજો ‘કોટી દેવતા’ મારા માં છે
અડગ ઊભા પેલા પહાડને કહેજો હું ‘અડીખમ’ છું
હરિયાળી ને ધરતીની ભીનાશને કહેજો ‘આનંદની ઉપજ’ મારામાં છે
એ માનાં ધાવણને કહેજો, ‘સવાશેર સૂઠની ‘.તાકાત’ મારામાં છે.!
——મુક્તિદા કુમાર ઓઝા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: