“સાંભળો”

સાંભળો!!
તમને સંભળાયું !
તમને સંભળાવું?
તમને સંભળાય નહિ
તો હું શું કરું?
કાનના કમાડ ખોલો,
દિલના દ્વાર ખોલો,
મનના મરમને માણો!
જે છે તે!
સાંભળું જ છું.
સંભળાવું છું.

હા! આવકાર છું
આવકારું છું.
મંદિરમાં ઘંટારવ છું.
દરિયાનો ઘુઘવાટ છું.
પવનનો સૂસવાટ છુ.
મનનો થડકાર છું!
બંગડીનો રણકાર છું.
જાંજરીનો ઝણકાર છું.
ૐ છું!
અસ્તિત્વમાં આકાર છું
નીરવમાં નિરાકાર છું.
સાંભળો!!
તમને સંભળાયું?
તમને સંભળાવું.
આહ્લાદક એક નાદ છું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: