“પ્રીત પીયૂની પામવા”

ઓ!
બસ,
મજા!
જિંદગી…… સરળ છે!
જીવીએ છીએ.
માણીએ છીએ હા,
અંગત નથી,
અલાયદા,
એકલાં
સદા,
માનીએતો
મતવાલીએ
મુખડું મલકે,
માણિગરને જોતી,
વરમાળા પરોવતી,
એ આવે છે,
આવે છેરે.એ.
થનગનતી થનગનતી,
મનમાં મહાલતી ‘વહાલથી’.
એ જ તો છે જિંદગી,મારી જિંદગી!!!
મુક્તિદા કુમાર ઓઝા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: