“હેતે ઊભરાઉં!”

હૈયાના હિંડોળે હેતની હાલક ડોલકથીકોઈ મને યાદ કરે!

જાણી ખુશ થાઉં

મારી જિંદગી, મસ્ત રીતે માણીને,ખુશ થાઉં

હૈયાના હિલોળે,હેતના હાલક ડોલકમાં,યાદોની છાલકમાં

આનંદે હરખાઉં,યાદમાં ભીંજાઉં,યાદોથી એવી! છલકાઉં

હેતે ઊભરાઉં.

મનગમતો માહોલને મનગમતાં માણસો!મનમાં મલકાતી,યાદોના છાંટણાથી છંટાતી,છલકાતી જાઉં!! કોઈ મને યાદ કરે! જાણી ખુશ થાઉં…! મુક્તિદા કુમાર ઓઝા ધડકન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: