” પ્રેમ એની આંખના પલકારે”

પ્રેમનો દરિયો ધસમસતો ને અફળાતો..—–
ધસમસતા એ પ્રેમ થકી અફળાતો,
“હું”!
માનવ-મનના તાણાવાણા?
ક્યાં ફંટાયા,ક્યાં ફંટાયા?

રે સૂરજ, કે તારો જગારો.?
જગમગ જગમગ,આંખોનો પલકારો !
જો પ્રેમ તણો ચમકારો
પ્રેમ કેરાએ પૂરમાં તારા
પાગલ થઈ પટકાયા !

પ્રેમના નામે પાગલ જંતુ,
તારા તરફ એ અવિરત સરતું!!
અટવાતાં,અફળાતાં
પ્રેમ તણાએ પૂરમાં તારા,
પાગલ થઈ પટકાયા
પ્રેમના નામે પાગલ જંતુ !
તારા તરફ એ અવિરત વહેતું!!
એની આંખો ના પલકારા
સૂરજ તેજ તણા જગારા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: