મને ફેસબુકમાં ફ્રેન્ડ રીક્વેસ્ટ આવતી જ રહે છે!

પાંચહજારસંપન્ન થઈ ગયા.

હું ટેક્નિકલની વ્યક્તિ નથી . એટલે હવે વધારે લોકોની રીક્વેસ્ટ કેમ સ્વીકારવી?

તે મારે શીખીને ફેસબુક મિત્રો !

તમને ઉમળકાભેર સ્વીકારીશ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: