“વધામણાં વસંતનાં”

પગલે પગલે રે,પાનખર, ને

કોરાધાકોડ,એકલસૂડાં ઝાડવાંની ડાળીઓ!

એ પંખીડાંનો ચહચહાટ

હા સાવ લૂખો લાગે !

જોને આ પગલે પગલે તે

પાનખરની પાછળ,

ફૂટતી એ ગુલાબી કીસલય-કૂંપળીઓ!!

હારે!!વસંતની વધામણી દે હો જી.

આજ ઓચ્છવ ઊજવાય પંચમી! વસંતનો

ખિલખિલાટ ચહચહાટ,

કુંજગલી કરતી.સજતી સજાવતી

આનંદે ધરા.

આજ પંચમીનારે ગીત ગાતી ગાતી

પગલે પગલે રે, પાનખરને…

ફુલડે ફુલડાથી

ફોરમ વહાવતી

વસંત પંચમી…

આનંદે ધરા

આજે પંચમી..વસંત પંચમી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: