વિશ્વ જળ દિવસ

જળ એ જ જીવન.

મુક્તિદા કુમાર

‘મનચલી’

************

એક જમાનામાં

અર્ધી બાલ્ટીથી નહાતાં!

કપડાં ધોતાં -મેલું, વચલું અને ચોક્ખે પાણી,

મેલું જાતું ઓટલા ધોવા,

વચલાથી ફરી કપડાં પલળે!

ચોક્ખે પાણી નાહી લેવાતું..

પાણીના અમે ‘પુણ્ય કમાતાં’,

પાણી પાઈ અતિથિ પૂજાતા!!

નદી/નાળાની પૂજા કરતા,

આજેતો નળ ખોલી પાણી જાતું !

પાયખાનામાં ફ્લશ થઈ જાતું!

ચોક્ખાઈના બણગા ફૂકતું,

વોશિંગ મશીનમાં કેટલું જાતું??

કોને ખબર છે?

ખારા ખારા ઊસ જેવાં,

આ પાણીને વરાળ બનાવી મીઠાં કરતા!!

પાણીના જો પૈસા પાડતા!!

શક્તિના એ શ્રોત તરીકે, પાણીની એ પૂજા કરીએ?

પણ પાણીને ટીપે ટીપે વેડફી,ગટ્ટર કાદવ કરીએ?

પાણીના પણ મોલ અમૂલા!

ખારા ખારા ઊસ હોય કે મીઠાં અમૃત જળ!

દીઠાં વાદળમાં અમૃત જળ!

જીભની લાળે,વૃક્ષની ડાળે,નદી/નાળે..

પાણીના ટીપે,

માનવ પંખી જીવ ..

ટીપે ટીપે –જીવાતાં -પાણી અણમૂલાં અમૂલા..

માનવ-પંખી-જીવ.

May be an image of sky, twilight, ocean and text that says '"વિશ્વ જળ દિવસ" મુક્તિદા કુમાર 'મનચલી''

31Manisha Master Vora, Bhavna Pandya and 29 others

12 Comments

Like

Comment

Share

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: