“જીવનરંગ-આધુનિકાના”

આ જિંદગીને માણવી,મારે તારા સંગાથે,

ઘટઘટમાં ઘોડા થનગનતા તારા સંગાથે મારે મહાલવીને માણવી’તી જિંદગીને!!

મારા જીવનના પીંજરામાં બેઠી’તી હું તો,

‘પીયુ-પીયુ’

જપતી’તી ત્યાં

જિંદગીના રસ્તે,

જોયો,મોડ મેં તો એવો કે,

‘તું હી તું-તું હી તું’ના જાપ છોડી

‘મમ્માયા મમ્માયા’માં મર્માળું મલકાતી

‘MOTIVE’ના મહેલોમાં મોટા એ સાહેબોને ‘સલામસાબ’ કરતી હું,

‘પીયુ-પીયુ’ પોકરવાનું છોડી

પલકવારમાં,પતિના પગલાંને પીંખતી!

‘સલામસાબ’-‘સલામસાબના સથવારે..

પડઘમ આધુનિકાના વગાડતી..

આ જિંદગીને માણવી મારે, તારા સંગાથે

મહાલવી-માણવીતી

કોના સંગાથે???

મારે રકઝક,આ જિંદગીમાં

ખાતાં/પીતાંને મોજ કરતાં

જિંદગીના રજવાડે!!

માણવી’તી-મહાલવી’તી

તારા સાથે? કોના સાથે?!

મેં મિત્ર બનાવ્યો મારા માટે,

મહાનતાને ઘૂંટી-ઘૂંટી

રૂપરસના ચટકાં લેતી,

એમાં રસ તરબોળ કરવીતી

આ જિંદગીને માણવી મારે

મારા સાથે

કોના સાથે???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: