“મજાની ક્ષણ”

યાદ મજાની

આવી રહી છે!!

આનંદની એ ક્ષણ

ભૂલાવી નથી..

કોઈ પણ રીતે

મજાની યાદ કર

એ તને ભૂલી નથી

પાછો જા

એ ત્યાંજ ઊભી છે..

તારી રાહ જોતી

એ તને યાદ કરતી..!

જો તને યાદ કરતી.

મજાની એક એક ક્ષણ

યાદ કર..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: