“ચકલીનો દિવસ”

ચકલીને ચણતી જોઈ .

મને બહુ ગમી

મેં કહ્યું :

‘ચાલ મારી સાથે.’

એ ન આવી

ફરરરરરરર કરતી ઊડી ગઈ!

મને અફસોસ થયો

એને શાંતિથી ચણવા દીધી હોત તો??;

ચકી ? ચકા માટે ચણનો દાણો તો લઈ ગઈ હશે ને??

“ચકલીનો દિવસ”

મુક્તિદા કુમાર

‘રુપલી’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: