“સાસુજીમાં પણ ‘મા’ છે”.

તમે મારી લાગણીનું ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ..

સંસ્કારનું સિંચન,

આ દુનિયામાં “મા” બનવાનો અધિકાર તમે છો.. ,

ફળ બનવા ફણગેલા આંબાના મૂળ,

ચૈત્રમાં એ કડવા નીમના

મધુરા મોર તમે છો.

સંસાર-સાગરના ઘૂઘવતા,એ દરિયા વચ્ચે ખેંચાતી ,

હાલક-ડોલક થાતી,મારી હોડીના તારણહાર તમે છો ..,

તમે જ મારા”મા.

જે હાથ નહિ પણ હૈયું થામે..

અંતરના ઊંડાણથી હાલક-ડોલક થાતી

મારી જીવન નૈયા !

હાથ નહિ પણ હૈયાની,’હૂફરૂપી હલેસાં’થી તરાવી છે!!

મુક્તિદા કુમાર ઓઝા

One thought on ““સાસુજીમાં પણ ‘મા’ છે”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: