“કોના માટે??”

“ક્યારેક તો થાય રડવું છે.

“ખૂબ રડવું છે!!!? કોના માટે?

પોતા માટે?

એવું તે શું કર્યું?ક્યારે? કેમ?

આનંદ કર્યો,આનંદવહાવ્યો, જોયું જાણ્યું માણ્યું ?!

ખુશ થઈ, ખુશી વહેંચી.પણ”ખુશી”ના એ વેપારમાં ક્યાં હું અટવાણી?

આ આપવા/લેવામાં ખોવાઈ કે બંધાઈ?

મળ્યુ તો માણવા માટે;જોયું જાણવા માટે,

અનુભવ્યું એવુ અટકાઈગયાં!અટવાઈ ગયાં!!!

પગદંડી પર પગલાં પાડ્યાં. કેવાં એ ભૂંસાઈ ગયાં. ક્યાં?એ ખોવાઈ ગયાં.

એટલે જ.ક્યારેક તો થાય છે રડવું છે, ખૂબ રડવું છે.

કોના માટે? પોતા માટે?!!!

મુક્તિદા કુમાર ઓઝા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: